Live Sex Book - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | Porn | hentai porn
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

rahibe porn

2011-Dec-29 - adult porno

O g?nlerde bir hata yapt?m ve birisi vah?ice dikkat ?ekti ve sonra sonraki 30 dakika i?in topra?a yenmek i?in devam hat?rl?yor musun? Belki de sadece d?nd?; nokta, hi? kimse kendi g?vensizliklerini, ineptitudes ve tecr?besiz hamle ele?tirdi seviyor. Ama ele?tiri, cinsel ya?am ve ili?kileri geli?tirmek i?in gerekli. sex porno izle Yap?c? ele?tiri diye bir ?ey var, teslimat ve y?r?tme ba?l?d?r. O yatakta "berbat" callously devlet, ben, yak?n gelecekte bir sorun wee bit o gece var ve d???nd?klerim. K?z k?stah bir deyi?le zarar e?ilimli bir anlay?? ve de?ilse, o zaman yap?yor ne yap?yorsun. T?m kad?nlar?n sugarcoated ?eyler olmas? gerekmez. Ancak, lezzetli ve k?z arkada?? dostu bir ?ey i?ine ba?ka sert ele?tirilere kodlama k???k bir yard?ma ihtiyac?n?z varsa, okumaya devam edin. O bir banshee ?st?ne bir k?z hari?, o anatomik yanl?? ?ekillerde b?kme zaman g?zel bir ?ey. O vah?i terk s?rme olsa da, onun hareketleri biraz da zorla oldu?unu fark edebilirsiniz. ?ocuklar a??s? veya bas?n? dayan?lmaz hale hissetti?inizde Belki onu geri neredeyse imkans?z esneklik ile arching. Bu noktada, hala hareket kal?alar? kavramak olabilir ya da daha iyi bir a?? i?in onu ileriye do?ru ?ekin. Size rahats?zl?k veren eylemi durdurmak ve momentum s?zl? onu ele?tiren olmadan devam Ya iyidir, uzun bir s?re. Ona binmek yard?m i?in kal?alar? a?g?zl? tutabilir; kad?n genellikle kal?a s?k?ca yap?lacak gibi. Sorun devam ederse, onu inliyor taraf?ndan iyi hissediyor ve o istedi?iniz ve zevk h?zda s?rme a??yla homurdan?yor bildirin. O kesinlikle bir ipucu al?rs?n?z. Sana ac? bir oral seks verir Sonunda vaat edilen topraklara ula?t?, ancak mutlak mutluluk yerine ac? deneyim. "Emme" ve ?ocuklar onu mutlak ihmal ?a??r?r ac? vorteks di?lerini kaz?ma konusunda endi?eleriniz. Bu durumu d?zeltmek i?in ne yapmal?y?m?
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-29 - grup seks

OAd?ndan da anla??ld??? gibi, do?um kontrol, siz ve k?z do?um kontrol se?enekleri ?zerinde diretti?i zaman gebelik ka??narak, genellikle bir numaral? hedefi. Gebelik kalmak istedi?iniz t?m kontraseptif en do?ru ?ekilde kullan?ld???nda ?ok etkili oldu?undan, ?ansl?s?n?z. Ancak, baz? do?um kontrol y?ntemleri bir kad?n?n libido k?t? ?eyler yapabilir. porno porno porno Hemen hemen her kad?n?n libido kaybetme, belirli bir kontraseptif farkl? tepki olsa kontraseptif faydas?z i? verecek. D?nyadaki t?m gebelik ?nleme se?ilen y?ntemin herhangi bir cinsel d?rt? ile k?z ayr?lmas? durumunda ya da ?ok iyi yapmak de?ildir. Burada, bir kad?n?n arzusu b?y?k hasara yol a?abilir do?um kontrol y?ntemleri bir liste, ve a?a??daki listede kad?n cinsel d?rt? etkilemez alternatif do?um kontrol y?ntemleri i?in baz? ?neriler. libido etkileyebilir y?ntemleri Do?um kontrol hap? Her hap bulunan hormonlar sevgili beden ile nas?l etkile?ime girece?ini ba?l?d?r, ama bir libido azalmas?, oral kontraseptif s?k bildirilen yan etkisidir. Su?lu? Testosteron. Baz? do?um kontrol bi?imleri ?nemli ?l??de uyar?lma sorumlu hormonu olan testosteron d?zeyleri d???k. Ruh hali, baz? kad?nlar?n arzusu d?zeylerini etkileyen, hap ile de s?k g?r?l?r. O kadar sorun, sadece ge?i? markalar?n konusu olabilir sabitleme, oral kontraseptif se?enekler vard?r. ?rne?in, g?n sonra hormonlar g?n ayn? miktarda i?eren monofazik haplar?, cinsel istekte azalma neden daha k?t? ?ne sahip. Bazen d?ng?s? ilerledik?e farkl? bir hormon kokteyli sunan bir ?? fazl? y?ntem, ge?i?, k?z?n ruh halinde kalman?za yard?mc? olacak. Ancak, oral kontraseptif t?m formlar? hormon d?zeyleri etkiler ve bir kad?n?n libido de?i?tirme potansiyeline sahip bu yana, sadece ba?ka bir do?um kontrol y?ntemi bulmak i?in olabilir. Baz? kad?nlar, do?um kontrol haplar? yerine, do?um kontrol yama, Ortho Evra ile seks s?r?c?ler y?ksek tutarak ba?ar?ya ula?mak. Depo-Provera Depo-Provera, bazen herhangi bir cinsel d?rt? ile onlar? terk edip tekrar su?lar?n riskini azaltmak olaca?? umuduyla cinsel su?lular?n tedavi etmek i?in kullan?lan bir enjeksiyon. Enjeksiyon, son derece a?r?l? d?nemlerde olan kad?nlar i?in bir nimet olabilir, Depo-Provera, baz? kad?nlarda libido sorunlara neden olabilir, onun sicili g?z ?n?ne al?nd???nda hi? de ?a??rt?c? de?il. Son derece etkili bir do?um kontrol formu, her ?? ayda bir enjeksiyon ile daha fazla kad?n libido etkileyebilir d?zensiz veya bazen de sabit d?nemler yan? s?ra ruh hali, neden olabilir ra?men. g?nlerde bir hata yapt?m ve birisi vah?ice dikkat ?ekti ve sonra sonraki 30 dakika i?in topra?a yenmek i?in devam hat?rl?yor musun? Belki de sadece d?nd?; nokta, hi? kimse kendi g?vensizliklerini, ineptitudes ve tecr?besiz hamle ele?tirdi seviyor. Ama ele?tiri, cinsel ya?am ve ili?kileri geli?tirmek i?in gerekli. Yap?c? ele?tiri diye bir ?ey var, teslimat ve y?r?tme ba?l?d?r. O yatakta "berbat" callously devlet, ben, yak?n gelecekte bir sorun wee bit o gece var ve d???nd?klerim. K?z k?stah bir deyi?le zarar e?ilimli bir anlay?? ve de?ilse, o zaman yap?yor ne yap?yorsun. T?m kad?nlar?n sugarcoated ?eyler olmas? gerekmez. Ancak, lezzetli ve k?z arkada?? dostu bir ?ey i?ine ba?ka sert ele?tirilere kodlama k???k bir yard?ma ihtiyac?n?z varsa, okumaya devam edin. O bir banshee ?st?ne bir k?z hari?, o anatomik yanl?? ?ekillerde b?kme zaman g?zel bir ?ey. O vah?i terk s?rme olsa da, onun hareketleri biraz da zorla oldu?unu fark edebilirsiniz. ?ocuklar a??s? veya bas?n? dayan?lmaz hale hissetti?inizde Belki onu geri neredeyse imkans?z esneklik ile arching. Bu noktada, hala hareket kal?alar? kavramak olabilir ya da daha iyi bir a?? i?in onu ileriye do?ru ?ekin. Size rahats?zl?k veren eylemi durdurmak ve momentum s?zl? onu ele?tiren olmadan devam Ya iyidir, uzun bir s?re. Ona binmek yard?m i?in kal?alar? a?g?zl? tutabilir; kad?n genellikle kal?a s?k?ca yap?lacak gibi. Sorun devam ederse, onu inliyor taraf?ndan iyi hissediyor ve o istedi?iniz ve zevk h?zda s?rme a??yla homurdan?yor bildirin. O kesinlikle bir ipucu al?rs?n?z. Sana ac? bir oral seks verir Sonunda vaat edilen topraklara ula?t?, ancak mutlak mutluluk yerine ac? deneyim. "Emme" ve ?ocuklar onu mutlak ihmal ?a??r?r ac? vorteks di?lerini kaz?ma konusunda endi?eleriniz. Bu durumu d?zeltmek i?in ne yapmal?y?m?
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-29 - erotik filimler

Baharat cinsel ya?am i?in bir yol mu ar?yorsunuz? Egzersiz cevap olabilir. Bu egzersizler tipik seks hamle ?o?altmak, ancak her biri, cinsel beceri ve performans?n? art?rmak olacak. ?al??ma d??ar? cinsel dayan?kl?l??? art?rmak de?il, ayn? zamanda ??phesiz sizin arzu do?uran ve performans? art?racak, ?retti?iniz testosteron miktar?n? artarak s?rd?r?lecek. itme geli?tirmek S?z konusu egzersizler Tahta bir zemin mat midenizin uzan?n. Ayak parmaklar? ve ?n kolda da a??rl?k koyun ve kapal? v?cut mat y?kseltmek. Geri omuzlar ve m?kemmel bir ?ekilde yere paralel ve geri kemerli olmad???ndan emin olun. Iki dakika bu pozisyonda tutun. Odak midenizin s?k? ve s?rt?n?z? dik tutarak, t?m ?ekirdek ?al??acak. porno sex porn ?svi?re topu egzersizi: belinizi k???k bir ?svi?re top pozisyon. Ellerinizi ba??n?z?n arkas?na koyun ve kar?n kaslar? g??l? bir gerginlik hissedene kadar yava??a ?st v?cut y?kseltmek. Ba?lang?? ??pozisyonuna ve tekrar geri d?n. Hareket tamamlarken ilave bir meydan okuma i?in, ba??n?z?n ?zerinden be? kiloluk bir a??rl?k tutun. Bacak kald?rma: S?rt ?st? uzan?n, bacaklar?n?z? d?z tutarak, zemin ile 90 ? a?? kadar bunlar? kald?r?n. Dikkatli bir ?ekilde bacaklar?n?z? ba?lang?? ??pozisyonuna d?n?n (ama onlar? yere dokunun izin vermeyin) ve asans?r tekrarlay?n. Alt s?rt a?r?lar?n? ?nlemek i?in, mat kar?? bast?r?lm?? alt s?rt tutun. Yararlar? G??l?, kontroll? bir itme b?y?k ?l??de cinsiyet ve onu hem nas?l hissetti?ini art?rabilir. E?er zay?f kar?n ve ?ekirdek kaslar? varsa, sadece rastgele ve garip hareketleri sonucu korumak i?in g?c? ve g??, sahip olmaz. Bu egzersizlerin en az iki kez bir hafta yaparak, ?ekirdek ve agresif yeteneklerini g??lendirecektir. misyoner pozisyonu geli?tirmek S?z konusu egzersizler Itmek: bir ?ocuk oldu?u i?in standart bir egzersiz yap?yor. Zorlu?u art?rmak i?in tek elle itmek veya clap itmek gibi de?i?iklikler, eklemeyi deneyin. Bench press: d?z bench press, e?im ve gerileme, serbest a??rl?klar kullanarak ger?ekle?tirebilirsiniz. Triseps ?al??mak i?in elinizi konumland?rma geni?li?i de?i?ir. Yararlar? G???s ve triseps g??lendirilmesi, k?z ?zerinde uzun bir s?re i?in kendinizi tutun yetene?inizi art?racakt?r; onun ?zerine herhangi bir a??rl?k dinlenme gerek kalmayacak ??nk? bu onu daha rahat bir hale getirecektir. Hatta g?z temas? - Bildi?iniz t?m hileler kullanarak onu ho? odaklanmak m?mk?n olacakt?r.O g?nlerde bir hata yapt?m ve birisi vah?ice dikkat ?ekti ve sonra sonraki 30 dakika i?in topra?a yenmek i?in devam hat?rl?yor musun? Belki de sadece d?nd?; nokta, hi? kimse kendi g?vensizliklerini, ineptitudes ve tecr?besiz hamle ele?tirdi seviyor. Ama ele?tiri, cinsel ya?am ve ili?kileri geli?tirmek i?in gerekli. Yap?c? ele?tiri diye bir ?ey var, teslimat ve y?r?tme ba?l?d?r. O yatakta "berbat" callously devlet, ben, yak?n gelecekte bir sorun wee bit o gece var ve d???nd?klerim. K?z k?stah bir deyi?le zarar e?ilimli bir anlay?? ve de?ilse, o zaman yap?yor ne yap?yorsun. T?m kad?nlar?n sugarcoated ?eyler olmas? gerekmez. Ancak, lezzetli ve k?z arkada?? dostu bir ?ey i?ine ba?ka sert ele?tirilere kodlama k???k bir yard?ma ihtiyac?n?z varsa, okumaya devam edin. O bir banshee ?st?ne bir k?z hari?, o anatomik yanl?? ?ekillerde b?kme zaman g?zel bir ?ey. O vah?i terk s?rme olsa da, onun hareketleri biraz da zorla oldu?unu fark edebilirsiniz. ?ocuklar a??s? veya bas?n? dayan?lmaz hale hissetti?inizde Belki onu geri neredeyse imkans?z esneklik ile arching. Bu noktada, hala hareket kal?alar? kavramak olabilir ya da daha iyi bir a?? i?in onu ileriye do?ru ?ekin. Size rahats?zl?k veren eylemi durdurmak ve momentum s?zl? onu ele?tiren olmadan devam Ya iyidir, uzun bir s?re. Ona binmek yard?m i?in kal?alar? a?g?zl? tutabilir; kad?n genellikle kal?a s?k?ca yap?lacak gibi. Sorun devam ederse, onu inliyor taraf?ndan iyi hissediyor ve o istedi?iniz ve zevk h?zda s?rme a??yla homurdan?yor bildirin. O kesinlikle bir ipucu al?rs?n?z. Sana ac? bir oral seks verir Sonunda vaat edilen topraklara ula?t?, ancak mutlak mutluluk yerine ac? deneyim. "Emme" ve ?ocuklar onu mutlak ihmal ?a??r?r ac? vorteks di?lerini kaz?ma konusunda endi?eleriniz. Bu durumu d?zeltmek i?in ne yapmal?y?m?
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-29 - seks filimleri

Hepimiz okula d?n?? hatt? ?zerinde tam say?s? ve oyun ile, plaka h?zland?rd? bu adam hat?rl?yorum ve park birini vurmak. Heck, belki de bu adam vard?. Bazlar yuvarlak ve size t?kezledi hayallerinizin (ya da en az?ndan k?z ebeveynin kanepede yapmak istedim) bu k?z bir g?z k?rpt?. Bir yolculuk bu kadar de?ildi ve ??kme ve y?z?nde yan?k yoktu, ama tart??mas?z kadar s?z?ld?. sex sex izle Bunun yerine, durma, kalabal?k i?in biraz handclap yap?yor ve so?ukkanl?l???n? kazanmak i?in bu ?sleri etraf?nda ko?u bir par?as? gibi davrand?. Sanki sizin ad?m ani k???k bir atlama ve her 50 metre atlamak. Hatta sadece bu y?zden kimse ger?ekten Shinning anda kendi ?zerinde iki boyutlu ve koordinasyonsuzluk ayaklar? ?zerinde tak?ld? d???n?rd?m tekrar d???nd?. Psst, sert vuran herkes o gece kuru ?abalayan yeniden d???nmek i?in gitti ve balo kadar beklemek ?n s?rada bu sevimli k???k k?z da dahil olmak ?zere, tak?ld? biliyordu. Aksilikler ger?ekle?mesi, ancak cinsel aksilikler oldu?unda, dev bir spot ????? ile b?t?n d?nya izliyor Shinning gibi hissediyorum. Anahtar, onlar? kurtarmak i?in nas?l anlamaya. Oyuna hangi aksilikler, ?rtbas ?zerinde p?r?zs?z ve ???k olmak i?in bilmek ?artt?r. 1 - yatak i?inde Yellenme A??klama: Siz siz k?zla yatakta yatarken, ba??n? g???s ve kapaklar? s?k?ca sar?l? iki ... ve r?zgar?n. Nas?l kurtarmak i?in bu oldu ilk kez ve ikiniz birlikte olduk?a yeni olan, ona her ?eyi koymak. , "Allison gibi ?eyler s?yleyerek onunla ?st?nden! Orada neler oluyor? "Allison ile g?lerek kendisini durdurmak m?mk?n olmayacakt?r. Daha oturmu? bir ?ift de?ilseniz, ge?en gaz ?nce b?y?k olas?l?kla oldu ve tekrar ?al??maya hile "onu koyarak". Bu y?zden biraz e?lenmek ve o, o kadar da k?t? bir ?ocuk baz? nefes b?ylece ba??n?n ?zerinde kapsar ?ekin. Tabii bunun anlam?, ama sizin i?in e?lenceli ve o sallanan gelece?iz. Umar?m (olsa g?venmiyoruz) avantaj?, daha sonra baz? k?zg?n tutku kullanabilirsiniz. 2 - kendi s?n?rlar? bir Ge?i?i A??klama: Belki de erken anal d???nd?ren ya da rol?ne o rahats?z olan bir ?ey oynamak onu isteyen. Durum ne olursa olsun, serin ne zihninde hayali bir ?izgi ?arp? i?areti var ve ne serin de?ildir. Nas?l kurtarmak i?in yapman?z gereken ilk ?ey, ?z?r dileriz, ama bu, "Ben sadece ?ok rahat?m" kart oynamak i?in uygun bir zamand?r ger?ekle?tirmek. Onun duygular?n? sayg? ve onu rahats?z k?lan bir durum onu ??koymak istiyorum asla bildirin, bunu yapmak i?in do?ru bir ?ey. Ayr?ca a?z?n?z? a?madan ?nce 30 saniye i?inde ayn? iyi ???k size geri koyaca??z.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-29 - rahibe pornosu

Felsefe 101 de?ildir. Herhangi bir tart??ma ya da yetileri ve tantrik seks s?rlar?n? diseksiyon olmayacak. Tantrik bir ya?am tarz?na d?n??t?rmek isteyen de?il, ama, uzun ?m?rl? sa?lamak zor orgazm ve y?ksek binalar s??rama baz? teknikler denemek istiyorum. Tamam, bu nedenle y?ksek binalar?n s??rama m?mk?n de?il, ama zevk tutmak i?in, u?urumun kenar ?zerinde tekrar ve tekrar onu almak m?mk?n olacak. Onu, o k?sa s?rede unutmayaca??n?z iyi bir zaman vererek istiyorsan?z, okumaya devam edin. Bu ipu?lar? ile, nefes nefese konum hem kadar cinsel zevklere yenik olmayacak ve bu dalma almaya karar. Bu sizin kontrol?n?z bulunuyor. PC kas kas?lmalar? Bo?ald?ktan sonra bile uyan?k kalmak i?in devam ya da zor oldu?unu fark edebilirsiniz; tantra, bo?alma enerji t?ketir ki inan?l?r. Bu inan?, onun kendi canl?l???n? kaybetmeden enerji ak???n? tan?mak ve onlar? serbest b?rakmak i?in adam ve onun kaslar? tren yeni uygulamalara yol a?m??t?r. Pubococcygeus kas? (PC kas?), olarak da bilinen "a?k kas," kas?k kemi?ine tailbone i?in yer almaktad?r. Bu inan?lmaz kas orgazm yan? s?ra dur bo?alma meydana gelen ?iddetlendirebilir. Bir?ok kez ?zerinde zevk d?zeyini art?rmak i?in, sonu?ta - sesi ve bu kas g??lendirmek i?in t?m yapman?z gereken bir egzersizdir. siki? sex izle Bulmak i?in, idrara ??kma ve idrar ak???n? durdurmak i?in deneyin. ?imdi bu kas s?zle?me gibi hissediyor biliyoruz, g?nde 20 ila 25 kat esneme pratik. Oldu?unuzda setleri bir ?ift ve her ge?en g?n art?? tekrarlar yap?n, ama bunu abartmak i?in de?il dikkatli olun. Cinsel ili?ki s?ras?nda, a?a??da listeledik nefes ipu?lar? PC kas?lmalar? birle?tirmek. Rahatlay?n ve tad?n? ??kar?n. Testis r?mork?r ve penis ucu s?kmak Bu teknikler ayn? zamanda bo?alma geciktirmek tantrik inanc? s?rd?rmek. Amac?, cinsel eylemler arac?l???yla t?m d?k?lmesini de?il meni, enerji ve canl?l??? muhafaza edilmesidir. Bu sevi?mek artan devletler ula?mak ve enerji ak???n?n bir fark?ndal?k kazanmak i?in izin verece?i d???n?lmektedir. Daha y?ksek bir devlet ve enerji d?zeyi ula?mak i?in bu basit tekniklerini deneyin. Orgazma yak?n ezici bir d?rt? gecikme testis a?a?? ve v?cudunuzdan uzakta ?ekerek bo?almak olarak; testis r?mork?r olarak bilinir. Bo?alma olmadan zevk ula?mak i?in v?cudunuzun tren kendiniz bu tekni?in uygulama ya da k?z sizin i?in bunu yapabilirsiniz.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

rahibe porn
Porn